Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Juridische- en contactgegevens

De BV <root>, handel drijvende onder de benaming WAKAFFIE (hierna: “root bv”) heeft haar maatschappelijke zetel gevestigd op het volgende adres:

Weide 4, 9185 Wachtebeke

BTW nummer: BE 0865450628

mail: hello@root.vlaanderen

Toepassingsgebied: De algemene verkoopsvoorwaarden van root bv zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen een Klant (hierna: “Klant”) en root bv met betrekking tot alle goederen of diensten die te koop worden aangeboden in onze verkooppunten, met uitzondering van de verkopen op de online website www.wakaffie.be. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele in andere documenten voorkomende algemene voorwaarden en met uitsluiting van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de Klant. De verkoopsvoorwaarden van de online webshop zijn terug te vinden op de webshop zelf, geldig voor aankopen op de webshop.

Aanbod: Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. root bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van één of meerdere product(en).

Bestelling: Een bestelbon van de Klant verbindt ons slechts na een schriftelijke aanvaarding.

In geval van annulering, zelfs gedeeltelijk, van een bestelling door de Klant, is deze aan root bv betaling verschuldigd van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het totaal bedrag van de geannuleerde bestelling, dit echter onverminderd het recht van root bv om de werkelijke schade te vorderen indien deze hoger is en om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

Prijzen: Alle prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en administratiekosten en exclusief leveringskosten. De afhaling van producten in de winkel is gratis.

Betaling: Tenzij anders overeengekomen, moet de Klant de aangekochte goederen contant betalen in het verkooppunt. Indien de Klant een bestelling plaats van een product dat niet in voorraad is, dient een voorschot van 30 % van de prijs te worden betaald bij de bestelling. Het saldo van de prijs moet contant worden betaald bij de levering.

Bij niet-tijdige betaling door de Klant, wordt op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 0,8 % per maand aangerekend vanaf de datum van de bestelling. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding ten belope van 10% van het bedrag van de aankoop, met een minimum van 40,00 euro verschuldigd, Dit geldt onverminderd het recht van root bv om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling op de vervaldag (hoofdsom, eventuele interesten, schadebeding en eventuele gerechtskosten), worden alle eventuele andere nog niet vervallen schuldvorderingen van root bv op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt root bv zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen van de Klant te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Levering: Elke vermelde leveringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en/of aanleiding geven tot enige schadeclaim. De levering gebeurt door afhaling in onze verkooppunten. Voor niet in voorraad zijnde producten of voor koffie-abonnementen gebeurt de levering, behoudens andersluidende overeenkomst, via normale postbedeling. De goederen worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres, in een ruimte op het gelijkvloers. De bezorgdienst zal, indien de Klant niet thuis is, het pakket, ofwel deponeren bij de buur, ofwel op een later tijdstip terugkomen. Hiervan krijgt de Klant een bericht in de brievenbus. De levering van de goederen gebeurt op risico van root bv. Indien levering door de bezorgdienst aan de Klant niet mogelijk is en de goederen terug aan root bv worden afgeleverd, dan zal de Klant de kosten voor de mislukte zending moeten dragen. Dit geldt niet indien de levering onmogelijk was omwille van omstandigheden buiten de wil van de Klant. Het is aan de Klant om dit aan te tonen. root bv behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Risico- en eigendomsoverdracht: De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Klant na de volledige betaling van al hetgeen de Klant aan root bv verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, de kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de verkochte goederen integraal worden overgedragen aan de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan de Klant werd geleverd. root bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering van de goederen door de vervoerder die root bv heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van root bv blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de door root bv gehanteerde verkoopprijs van de goederen, indien wordt aangetoond dat de goederen niet door de Klant werden ontvangen.

Conformiteit van de goederen en commerciële garanties: Krachtens de bepalingen van artikel 1649 bis t.e.m. 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, heeft de Klant-consument een aantal wettelijke garanties. Om een beroep te doen op deze garantieregeling, dient de Klant het aankoopbewijs voor te leggen. root bv is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering.

De Klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan root bv mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan root bv binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen root bv in te stellen.

De rechtsvordering van de Klant verjaart in elk geval na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar vanaf de levering, bedoeld in de vorige alinea mag verstrijken.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking: Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst aantasten. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een nietige of ongeldige clausule door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of ongeldige clausule beoogde.

Het nalaten op gelijk welk moment door root bv om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Persoonsgegevens: root bv gebruikt de persoonsgegevens van de klant alleen om de overeenkomst correct af te handelen en uit te voeren en, indien gewenst door de Klant, om de Klant op de hoogte te houden van het actueel aanbod van root bv (o.a. voor het verzenden van de nieuwsbrief van root bv). Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wordt verwezen naar onze Privacy Policy, die op onze website te raadplegen is.

Rechtskeuze en forumkeuze: De Belgische rechtbanken en, meer specifiek, de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen tussen root bv en de Klant.

Het Belgische recht is van toepassing op alle juridische relaties tussen de partijen.